UNITED NAN OBJEKTIF

Ansanm, nou ka fè yon diferans pou fanmi ak moun k ap viv chèk pou chèk salè. Kado finansye ou a pral bay ekip ki ede timoun, jèn adilt, fanmi yo ak granmoun aje yo viv pi byen nan tout Delaware resous enpòtan yo.

UNITED NAN OBJEKTIF

KOTE DON OU ALE?

Lè ou bay yon kado yon sèl fwa oswa ou vin yon patnè bay chak mwa, ou pral bay resous enpòtan nan ekip ki dedye a bay bon kalite pwogram edikasyon, karyè ak konsèy nan kolèj, pèsonèl antrenè finansye, ak asistans pou kriz ak katastwòf.

United Way of Delaware - Siksè Edikasyon

Siksè nan edikasyon bonè

Edikasyon, sitou anvan laj 5 an, enpòtan anpil pou siksè alontèm nou. Avèk èd ou, nou ka bay plis jèn k ap aprann resous yo bezwen pou jwenn pi bon demaraj posib.

United Way of Delaware - Siksè karyè ak kolèj

Siksè karyè ak kolèj

Elèv ki gen yon plan gen plis chans pou yo jwenn yon karyè yo renmen. Nou bay karyè ak eksplorasyon kolèj, aksè a resous, ak sipò atravè gradyasyon pou jèn yo ka jwenn karyè yo renmen.

United Way of Delaware - Otonòm Finansye

Finansye Otonòm

Kominote yo pi an sekirite lè moun pa gen difikilte pou yo siviv. Ansanm ak patnè nou yo, n ap ede moun atravè simonte difikilte epi devlope abitid lajan an sante pou yo ka pwospere.

United Way of Delaware - Otonòm Finansye

Sant Resous Delaware 211

Lè lavi vin difisil, li enpòtan pou w konnen èd ki disponib. Kit vwazen yo ap fè eksperyans yon kriz, yo afekte pa yon dezas natirèl, oswa jis bezwen enfòmasyon, ekip la nan Delaware 211 la pou ede.