Resous LGBTQ+

lgbtq +

EDIKASYON, SANTE AK RESOUS FANMI

Pandan w ap desann paj la, w ap jwenn yon lis konplè atik, sit entènèt, videyo, ak zouti pou kenbe (oswa kòmanse) ou aprann sou LGBTQ+ moun, idantite, ak eksperyans. Klike sou lyen ki anba yo pou byen vit ale nan kote ou vle ale.

LGBTQ+ DEBAZ

Definisyon

Lis sa a bay definisyon pou akwonim LGBTQ ak lòt tèm yo itilize nan kominote a.

Gid Resous pou Jèn LGBTQ+ Delaware ak Fanmi yo

Gid sa a fèt pou lyen Jèn LGBTQ Delaware ak fanmi yo ak ajans piblik ak ajans san bi likratif nan tout eta a ki bay sèvis sante fizik ak konpòtman espesyalman pou timoun, adolesan ak fanmi yo.

ki sa ki yon GSA?

Sèks ak Seksyalite Alyans (ansyen ke yo rekonèt kòm Gay-Straight Alliances), oswa GSA yo, se yon klib elèv ki dirije ak elèv yo òganize ki vize pou kreye yon anviwonman lekòl ki an sekirite, akeyan, ak aksepte pou tout jèn, kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite sèks.

Spectre sèks

Gender Spectrum bay yon gid resous pou jèn ak granmoun ki gen anpil sèks.

Pwojè Trevor

Te fonde an 1998 pa kreyatè Prim Akademi an®-Trèvor, Pwojè Trevor ki genyen yon ti fim se dirijan òganizasyon nasyonal ki bay entèvansyon kriz ak sèvis prevansyon swisid pou jèn madivin, masisi, biseksyèl, transganr, keer & kesyone (LGBTQ) ki poko gen 25 an.

Prensipal langaj trans

Trans Language Primer bay definisyon k ap travay ajou pou aspè patikilye sa yo nan lavi a te deja ede konble espas sa a epi li te ede kesyone moun jwenn wout yo nan yon kominote vibran. 

Trans Lifeline

Trans Lifeline se yon liy dirèk ak microgrants 501(c)(3) òganizasyon san bi likratif ki ofri sipò emosyonèl ak finansye dirèk pou moun trans ki nan kriz – pou kominote trans la, pa kominote trans la.

Gender Dysphoria Bib

Trans Lifeline se yon liy dirèk ak microgrants 501(c)(3) òganizasyon san bi likratif ki ofri sipò emosyonèl ak finansye dirèk pou moun trans ki nan kriz – pou kominote trans la, pa kominote trans la.

Top 10 Bagay Refòm Sante yo fè pou Ameriken Gay ak Transganr

Lwa sou Swen Abòdab la se refòm ki pi enpòtan nan sistèm sante ameriken an depi kreyasyon Medicare ak Medicaid nan ane 1960 yo. Lwa a pral espesyalman pwofon pou moun madivin, masisi, biseksyèl, ak transganr, ki mal sèvi pa anpil pati nan sistèm aktyèl nou an.

Kouvèti Swen Sante

Choose Health Delaware se pwogram ofisyèl gratis eta nou an, ki kreye pou ede w pi byen konprann refòm asirans sante ak Marketplace Asirans Sante. Nou pa yon konpayi asirans. Sepandan, atravè sit entènèt sa a ou ka wè sa konpayi asirans sante patnè nou yo, Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware ak Aetna, ka ofri ou.

Endèks Egalite Swen Sante

Healthcare Equality Index (HEI) se zouti nasyonal pou referans LGBT ki evalye règleman ak pratik etablisman swen sante yo ki gen rapò ak ekite ak enklizyon pasyan, vizitè ak anplwaye LGBT yo. Kat nan nèf lopital Delaware yo te nonmen Lidè nan Egalite Swen Sante LGBT an 2014: Beebe Healthcare, Christiana Hospital, Nemours/AI duPont Hospital for Children, ak Wilmington Hospital.

Delaware 211 – Jwenn Èd Kounye a!

Gid sou Entènèt Delaware pou referans Sèvis Imen ak resous kominotè yo. Rele 2-1-1 oswa rele 1-800-560-3372.

Resous pou sispann tabak

Vle kite fimen? Vizite Delaware Quit-line lè w klike sou lyen ki anba a oswa rele:  1-866-409-1858.

Out2Enroll

Gen enfòmasyon espesyalman pou kominote LGBT sou Lwa sou Swen Abòdab.

Lwa sou Swen Abòdab ak VIH/SIDA (soti nan AIDS.gov)

Lwa sou Swen Abòdab (ACA) bay Ameriken yo—ki gen ladan moun ki gen ak risk pou yo pran VIH—pi bon aksè a kouvèti swen sante ak plis opsyon asirans sante.

RESOUS POU JÈN LGBTQ+

Gid pou jèn LGBTQ+ pou paran adoptif, konseye ak travayè sosyal.

Ale nan kolèj ka difisil, men madivin, masisi, biseksyèl, transganr, ak kesyone elèv yo ka gen yon moman menm pi difisil pase lòt moun. Gid sa a te kreye pou ede elèv LGBTQ yo konprann konbyen kanpis k ap ede fè eksperyans kolèj la pi akeyan ak sipò.

Kolèj Zanmitay LGBTQ+ ak Resous Elèv yo

Paj sa a pral ede w pi byen konprann pwoblèm jèn LGBTQ yo ka fè fas ak ekspoze w ak resous ki ka itil si gen yon jèn LGBTQ nan lavi w.

Gid Kolèj pou Elèv LGBTQ+

Jwenn bon lekòl la enpòtan pou chak elèv potansyèl, men moun ki idantifye kòm madivin, masisi, biseksyèl, transganr, kesyone, oswa queer (LGBTQ) fè fas a plis defi lè yo chwazi yon kolèj.

Bous detid pou Jèn LGBTQ+

Yon lis resous pou bous detid ak finansman espesyalman pou jèn LGBTQ yo.

Gid pou fè sèks pou LGBTQIA

Gid sa a se pou majorite elèv ki gen kesyon sante seksyèl yo pa t reponn nan lekòl la.

Resous pou pwoblèm transganr

Yon lis òganizasyon lokal, rejyonal ak nasyonal ansanm ak liv sijere.

Akèy Lekòl yo

Yon apwòch konplè, ki enkli LGBT pou kreye lekòl primè ki gen respè ak sipò pou tout elèv ak fanmi yo.

Gid GLSEN Jump Start

Resous sa a se pou nouvo ak deja etabli Gay-Straight Alliances (GSAs) oswa klib menm jan an. Aprann kijan pou etabli oswa re-etabli gwoup ou a, idantifye misyon ou ak objektif ou, epi evalye klima lekòl ou a.

Manyèl Konseye GSA

Manyèl sa a se pa Asosyasyon Nasyonal Rezo GSA ki pwodui epi li fasil pou li. Èske GSA sosyal ou, sipò, aktivis konsantre oswa yon konbinezon balanse nan tout twa? Ki prensip gidans pou yon Konseye GSA si GSA gen plis sipò kont aktivis? Ki jan lidèchip elèv nan gwoup la estriktire ... ki baze sou yerachi, ki baze sou konsèy, kolektif, oswa ki baze sou komite lidèchip elèv ... epi ki jan konseye GSA a fonksyone kòm yon fasilitatè nan gwoup la ki baze sou estrikti? Kisa pou w fè ak GSA ou a? Ki jan yo kenbe GSA ou sou tan? Si w se nouvo epi/oswa gen yon nouvo gwoup elèv, sa ka yon zouti itil pou gide w pandan w ap “konseye” elèv yo!

Lekòl la nan Tranzisyon: Yon Gid pou Sipòte Elèv Transganr K-12

Sosyete jodi a ap rekonèt eksperyans ak bezwen moun transganr kòm pa janm anvan. Tandans sa a pi evidan nan lekòl nasyon nou an, kote yon kantite elèv transganr ak elèv ki gen anpil sèks ap ogmante ouvètman kòm pwòp tèt pa yo. An menm tan, paran, elèv, edikatè, administratè ak lòt moun ki gen enterè yo ap travay ansanm pou detèmine pi bon fason pou sipòte elèv sa yo. Gid sa a mete aksan sou meyè pratik yo pandan l ap ofri estrateji pou bati sou yo ak aliman ak kilti chak lekòl.

LGBTQ+ RESOUS SENIOR

Delaware Divizyon Sèvis pou Aje ak Adilt ak Andikap Fizik

Delaware Aging and Disability Resource Center (ADRC) se yon sèl pwen aksè pou enfòmasyon ak sèvis pou granmoun aje ak granmoun ki gen andikap fizik atravè Eta a.

Nemours Senior Care

Si w ap viv kounye a sou yon revni fiks, ou ka pwofite sèvis swen granmoun aje nou yo pou satisfè bezwen finansye ou yo. Swen vizyon, odyans ak swen dan abòdab nan lokal Wilmington ak Milford.

Sèvis ak Defans pou Granmoun GLBT (SAGE)

Misyon SAGE se dirije nan abòde pwoblèm ki gen rapò ak aje madivin, masisi, biseksyèl ak transganr (LGBT). An patenarya ak elektè li yo ak alye li yo, SAGE travay pou reyalize yon kalite lavi segondè pou granmoun aje LGBT, sipòte ak defann dwa yo, ankouraje yon pi gwo konpreyansyon sou aje nan tout kominote yo, epi ankouraje imaj pozitif nan lavi LGBT nan ane apre yo.

RESOUS FOUNISÈ SWEN SANTE LGBTQ+

Pou Trete'm Ou Dwe Konnen Ki moun mwen ye

Sa a se yon videyo dis minit sou pwoblèm swen sante LGBT. Li abòde diferan fason pwofesyonèl swen sante yo ta dwe trete pasyan yo ki oryante kòm moun LGBT ak diferans ki genyen nan tretman pou moun LGBT.

GLMA: Pwofesyonèl Sante k ap avanse sou egalite LGBT+

Misyon GLMA se asire egalite nan swen sante pou moun madivin, masisi, biseksyèl ak transganr (LGBT) ak founisè swen sante yo.

Fòmasyon Pwofesyonèl pou Konseye k ap Travay ak Jèn LGBTQ

Sant Edikasyon Sante yo disponib sou demann pou gade. Aksè nan yon anrejistreman webinar a, telechaje yon kopi diapositives prezantatè a, epi ranpli yon evalyasyon tout soti lakay ou oswa biwo ou, nenpòt ki lè. Yo ofri kredi CME/CEU tou pou webinars sou demann.

Gid pou swen pou pasyan madivin, masisi, biseksyèl ak transganr

Telechaje pdf gratis GLMA a, ki kouvri direktiv yo pou kreye yon anviwònman klinik akeyan pou pasyan LGBT (2006).

Sant Nasyonal Edikasyon pou Sante LGBT

Sant Edikasyon Sante Nasyonal LGBT bay òganizasyon swen sante pwogram edikasyonèl, resous ak konsiltasyon nan objektif pou yo optimize bon jan kalite swen sante ki efikas pou moun madivin, masisi, biseksyèl ak transganr (LGBT). Sant Edikasyon an se yon pati nan Enstiti Fenway, rechèch, fòmasyon, ak divizyon politik sante nan Fenway Health, yon Sant sante ki kalifye federalman, ak youn nan pi gwo sant sante ki konsantre sou LGBT nan mond lan.

Sant Ekselans pou Sante Transganr

Misyon Sant Ekselans pou Sante Transganr se ogmante aksè a sèvis swen sante konplè, efikas ak afime pou kominote trans ak sèks yo.

Gid resous yon pratikan: Ede fanmi yo sipòte timoun LGBT yo

Ofri enfòmasyon ak resous pou ede pratikan nan tout sistèm sante ak sèvis sosyal aplike meyè pratik nan angaje ak ede fanmi yo ak moun k ap bay swen yo sipòte timoun madivin yo, masisi, biseksyèl, ak transganr (LGBT).

Curriculum Enfimyè HEAL Elders

Howard Brown Health Center (HBHC) te devlope yon kourikoulòm revolisyonè pou enfimyè, pou anseye konpetans kiltirèl nan swen granmoun aje LGBT yo. Kourikoulòm lan gen yon seri de sis sesyon inèdtan epi yo ofri gratis pou etablisman an ak/oswa patisipan an.

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.