pwogram yo

Ekite. Aksè. Opòtinite.

SOLISYON KREYATIF POU YON MIYO DEMEN

Pandan 75 ane, nou te konte sou patnè endividyèl, kominote, gouvènman, ak antrepriz pou ede nou nan tranche yo. San rezo nou an, nou pa t ap kapab kreye ak envesti nan pwogram, patenarya ak lòt òganizasyon, epi mobilize moun pou kreye yon vag enpak nan tout rejyon nou an.

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.