Jwenn Delaware Lekti

Lekti nan nivo klas yo

Nòt egzamen Leta yo (Angle/Lengwistik) montre plis pase 75% elèv twazyèm ane Wilmington yo li pi ba pase nivo klas yo. San èd, yo pral bese nan klas apre yo epi yo pral riske pa touche yon diplòm lekòl segondè.

Nou pap rete kanpe pandan ke timoun nou yo tonbe nan fant yo. Jwenn Delaware Lekti Wilmington (GDRW) chanpyon pi gwo blòk alfabetizasyon yo - Preparasyon pou Lekòl, Prezans Lekòl la, ak Aprantisaj pandan Ete.

Ansanm ak paran yo ak lòt òganizasyon kominotè yo, GDRW ede jwenn ak repare baryè pou aprann. Atravè efò nou yo, nou sipòte prèske 500 timoun nan devlope ladrès lekti enpòtan anpil. Ansanm, nou ka mete timoun yo sou chemen siksè nan lekòl ak nan lavi.

Jwenn Delaware Lekti

Nivo Klas Lekti

Nòt egzamen Leta yo (Angle/Lengwistik) montre plis pase 80% elèv twazyèm ane Wilmington yo li pi ba pase nivo klas yo. San yo pa èd, yo pral bese nan klas apre yo epi yo pral pran yon diplòm lekòl segondè.

Nou pap rete kanpe pandan ke timoun nou yo tonbe nan fant yo. Jwenn Lekti Delaware Wilmington (GDRW) chanpyon pi gwo blòk alfabetizasyon yo - Preparasyon pou Lekòl, Prezans Lekòl la, ak Aprantisaj pandan Ete.

Ansanm ak paran yo ak lòt òganizasyon kominotè yo, GDRW ede jwenn ak repare baryè pou aprann. Atravè efò nou yo, nou sipòte prèske 500 timoun nan devlope ladrès lekti enpòtan anpil. Ansanm, nou ka mete timoun yo sou chemen siksè nan lekòl ak nan lavi.

PLIS RESOUS

Jwenn logo Delaware Reading
PREPARE TIMOUN POU LEKÒL

Yon paran se premye pwofesè yon timoun. Sepandan, timoun ki soti nan fanmi ki gen revni fèb gen mwens chans pou yo gen aksè a liv oswa anviwònman ki rich nan alfabetizasyon. Kòm rezilta, timoun sa yo tande prèske 30 milyon mo mwens pase kamarad ki gen revni mwayen yo. Jwenn Delaware Lekti fè patenarya ak fanmi nan Wilmington, Delaware pou konstwi bon abitid lekti epi rekonèt obstak pou aprann pandan edikasyon bonè.

ANKOURAJE PREZANS REGILE

Èske w te konnen youn sou 10 elèv klas matènèl ak 1ye ane manke prèske yon mwa lekòl chak ane? Manke lekòl vle di manke tan pou aprann. Absans kwonik retire timoun yo tan yo bezwen pou yo devlope ladrès pou li ekri. Nou chèche siyal avètisman, tankou prezans nan lekòl pòv, pou ede idantifye fanmi ki bezwen sipò.  

KREYE Opòtinite APRANN ETE

Rechèch montre elèv yo pèdi tè pandan mwa ete yo. Pou timoun ki soti nan fanmi ki pa gen anpil revni, la Pandan ete Slide ka vle di pèdi prèske twa mwa nan pwogrè lekti. San yo pa gen aksè a aktivite anrichisan yo, yo tonbe anpil dèyè kamarad yo. Jwenn Delaware Lekti Wilmington bay sipò akademik ak sosyal pandan tout ane a kenbe timoun yo aprann menm lè lekòl la soti.

PREPARE TIMOUN POU LEKÒL

Yon paran se premye pwofesè yon timoun. GDRW fè patenarya ak fanmi yo pou konstwi abitid lekti solid epi rekonèt obstak pou aprann pandan edikasyon bonè.

ANKOURAJE PREZANS REGILE

Manke lekòl vle di manke tan pou aprann. Timoun ki tonbe twò lwen pa janm ka ratrape.

KREYE Opòtinite APRANN ETE

Elèv yo ka pèdi de mwa oswa plis pwogrè pandan ete a. Jwenn Delaware Lekti Wilmington kenbe timoun yo aprann menm lè lekòl la soti.

Patnè Kominotè nou yo

Get Delaware Reading Wilmington, se yon efò kolaborasyon patnè kominotè yo, ajans gouvènman yo ak lidè biznis yo pou asire ke plis timoun nan fanmi ki gen revni fèb yo reyisi nan lekòl epi gradye prepare pou kolèj, yon karyè, ak sitwayènte aktif.

 • AutoTeam Delaware
 • Distri Lekòl Brandywine, Christina, ak Red Clay
 • Vil Wilmington
 • Asosyasyon Delaware pou edikasyon jèn timoun
 • Delaware Sante ak Sèvis Sosyal
 • Bibliyotèk Delaware
 • Asosyasyon Edikasyon Eta Delaware
 • Premye Chans Delaware
 • Highmark
 • Jwèt Jessie Ball DuPont
 • Nemours BrightStart!
 • Konte New Castle
 • Paran yo kòm Pwofesè
 • Enstiti Èd Lekti
 • Seeds of Greatness Bible Church
 • Depatman Edikasyon Eta a
 • Wells Fargo

PRAN KONTAK

Ken Livingston - UWDE
Ken Livingston

Direktè, Jwenn Delaware Lekti Wilmington

PLIS RESOUS

Patnè Kominotè nou yo

Get Delaware Reading Wilmington, se yon efò kolaborasyon patnè kominotè yo, ajans gouvènman yo ak lidè biznis yo pou asire ke plis timoun nan fanmi ki gen revni fèb yo reyisi nan lekòl epi gradye prepare pou kolèj, yon karyè, ak sitwayènte aktif.   

 • AutoTeam Delaware
 • Distri Lekòl Brandywine, Christina, ak Red Clay
 • Vil Wilmington
 • Asosyasyon Delaware pou edikasyon jèn timoun
 • Delaware Sante ak Sèvis Sosyal
 • Bibliyotèk Delaware
 • Asosyasyon Edikasyon Eta Delaware
 • Premye Chans Delaware
 • Highmark
 • Jwèt Jessie Ball DuPont
 • Nemours BrightStart!
 • Konte New Castle
 • Paran yo kòm Pwofesè
 • Enstiti Èd Lekti
 • Seeds of Greatness Bible Church
 • Depatman Edikasyon Eta a
 • Wells Fargo
Ap chache plis enfòmasyon?

Pran kontak ak youn nan manm ekip nou an pou chèche konnen kijan pou w sèvi kòm volontè oswa fè yon don Jwenn Delaware Reading Wilmington.