Mesaj Prezidan

Imajine yon Konte Delaware ak Salem kote...

Tout timoun yo kòmanse lekòl pare pou aprann, lekti bonè yo sou wout pou twazyèm ane a, kote adolesan nou yo fè bon chwa pou yo reyisi akademikman ak nan lavi yo, kote yo gradye alè ak mendèv nou yo konplètman devlope, kote moun ak fanmi yo. finansyèman pouvwa, tout moun gen aksè a bon jan kalite swen sante, ak granmoun aje nou yo laj nan plas ak diyite.

Antanke jeran kominote nou yo, nou travay di pou asire konfyans donatè nou yo, volontè nou yo, patnè estratejik nou yo, epi pi enpòtan an, moun n ap sèvi san pran souf nan tout eta nou an.

Mwen angaje pèsonèlman pou m asire òganizasyon nou an se yon manm ki kontinye, ki fè konfyans ak yon manm ki gen anpil valè nan kominote Delaware la lè m maksimize retounen sou envestisman nan tout sa nou pote bay chak moun ki gen enterè nou yo – tankou resous, relasyon, talan, ak pwogram ki kreye. yon enpak pozitif ak pwisan sou lavi anpil moun.

Ou byen akeyi epi ankouraje w imel oswa rele mwen ak nenpòt kesyon sou travay nou, pwosesis nou yo, ak pwogrè nou.

Mwen envite ou vin jwenn nou – epi fè pati mouvman nou an – pou remèt kominote w yo, pou defann kòz ou kwè nan yo, epi pou w ofri tan w ak talan w kòm volontè pou amelyore kalite lavi nan Delaware.

Kòm toujou, mwen remèsye nou chak, zanmi nou, vwazen, volontè, defansè, ak patnè nou yo, pou sipò kontinyèl nou epi pou viv ini avèk nou.

Siyati Michelle Taylor

Michelle Taylor
Prezidan ak Direktè Egzekitif
United Way nan Delaware

OU PRAL RANTRE NAN BATAY LA?

Wayòm kòmanse ak 'U'.

BAY, DEFANSÈ, oswa VOLONTÈ jodi a fè pati ou.