misyon

Logo 75yèm anivèsè UWDE

Goumen pou Ekite
||
Defann timoun nou yo
||
Goumen pou jistis rasyal
||
Prepare Adolesan pou Karyè
||
Goumen pou Vwazen nou yo
||
Sipòte granmoun aje nou yo
||
Bati yon pi Bon Delaware

Nou maksimize resous nan kominote nou yo pou ede amelyore kalite lavi pou tout moun nan Delaware & Salem County (NJ).

27

LEARNING POD KOTE

Pandan repons pandemi 2020 la, patnè ki soti toupatou nan Delaware te rasanble plis pase $1 milyon dola pou ouvri sant aprantisaj vityèl ki an sekirite pou timoun nan twa konte yo.

$37M

SOVE PA DELAWAREANS

Depi 2011, STAND BY ME kliyan coaching finansye yo te ekonomize plis pase $37 milyon dola epi redwi dèt yo pa yon total konbine nan prèske $30 milyon dola.

70,000

LIV GRATIS YO BAY

Pandan ane eskolè 2020/2021 la, elèv nan 14 lekòl primè yo te resevwa liv tou nèf pou ede enspire yon lanmou pou lekti pou tout lavi yo.

Ane ki sot pase a, nou te wè anpil moun parèt. Lè timoun nou yo te bezwen yon kote ki an sekirite pou aprantisaj elwaye, kominote a te reyini ansanm pou louvri 27 ltouche gous kote atravè eta a. Lè elèv klas Wilmington yo te kòmanse tonbe dèyè, edikatè ak volontè te antre pou ede yo. devlope pi bon ladrès lekti. Epi, lè paran yo te ranvwaye nan travay akòz pandemi an, vwazen yo te ede yo manje ak bay fanmi yo.

Malgre dènye viktwa sa yo, travay la fèk kòmanse. Nou gen anpil wout pou nou ale, e nou bezwen lidè tankou ou vin jwenn nou nan tranche yo.

Nou bezwen moun yo pote lide yo, kado yo, ak pasyon yo sou tab la pou ede vwazen ki nan bezwen. Se sèlman grasa sipò jenere moun tankou ou, ke nou kapab travay pou fè Delaware ak Salem County (NJ) pi bon pou tout moun. 

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.