kominote pwomès delaware yo

Akonpli pwomès nou an

POU TOUT DELAWAREANS

Antanke eta, Delaware ofri yon pakèt pwogram ak sèvis pou ede timoun ak fanmi yo. Men, sèvis sa yo pa toujou rive jwenn moun ki gen pi gwo bezwen an. Nan United Way of Delaware, nou travay ak patnè atravè eta a pou konekte vwazen ak sipò yo bezwen pou yo viv byen. Objektif nou se pou asire yon lavi ki pi ekitab pou tout moun nan Delaware, espesyalman pou moun k ap viv yo nan uit kominote pwomès nou yo. Men ki jan nou ede:

Wilmington Eastside

Kòd Postal: 19801 & 19802
Y

Wilmington Westside

Kòd postal: 19805
Y

SW nan Bear ak Santral New Castle County

Kòd Postal: 19701 & 19702
Y

Southbridge & Route 9 Koridò

Kòd postal: 19720
Y

Dover North Ring

Kòd Postal: 19901, 19904 & 19977
Y

Sid Dover, Felton

Kòd Postal: 19934, 19943 & 19952
Y

Georgetown

Kòd Postal: 19947 & 19966
Y

Seaford, Bridgeville & Laurel

Kòd Postal: 19933, 19956 & 19973
Y

LAVI NAN KOMINOTE PWOMÈT DELAWARE

Chif yo pa bay manti. Rechèch montre vwazen ki rete nan kominote pwomès nou yo gen obstak ki anpeche yo pwospere. Pòv transpò. Fanmi povrete. Lojman chè. Gen kèk opsyon travay lokal yo. Faktè sa yo bloke aksè nan sèvis enpòtan pou timoun ak fanmi yo.

POPILASYON

485,330

36,588

TIMOUN KI RESEVWA ÈD BENEFIS SNAP

46,554

GRANMOUN KI RESEVWA ASISTANS POU BENEFIS SNAP

36,588

TIMOUN KI RESEVWA ÈD BENEFIS SNAP

46,554

GRANMOUN KI RESEVWA ASISTANS POU BENEFIS SNAP

20%

TIMOUN ANKO 18 KAP VIV NAN POVITE

68%

TIMOUN YO PA LI BYEN PWOFISYON AN 3YÈM AN

20%

TIMOUN ANKO 18 KAP VIV NAN POVITE

68%

TIMOUN YO PA LI BYEN PWOFISYON AN 3YÈM AN

SE PROMES NOU

Malgre defi sa yo reyèl, kominote nou yo plen lidè solid, òganizasyon, ak bon vwazen ki pasyone pou nivelman teren an pou tout moun.

Nan United Way of Delaware, nou pwomèt pou n mobilize resous kominote a pou goumen pou pi bon. Nou pran angajman pou:

  • Lite kont inegalite depi lontan nan chak kwen nan eta nou an
  • Pran desizyon ki baze sou done ki mennen nan rezilta yo
  • Travay ansanm ak patnè kominote yo pou mennen chanjman pi vit
  • Ede moun yo konsepsyon solisyon kreyatif ki travay
  • Defann vwazen yo lè w mande lejislatè yo pou yo demonte politik ki fè mal nan tout nivo gouvènman an
  • Lè nou gad pridan resous yo konfye nan swen nou yo

Klike la a pou aprann kijan ou ka VIV INITE pou Delaware.

Travay nan Delaware's Promise Communities

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.