Gwoup afinite

Pran Kontak

Tierra Fair - United Way nan Delaware
Fwa Tierra

Lidè nan Konsèy PRIDE

Konsèy PRIDE

La Konsèy PRIDE konsantre se òganize resous kominotè yo enkli òganizasyon antrepriz, edikasyon, sante, gouvènman ak relijye pou amelyore lavi madivin, masisi, bi-seksyèl, transganr, ak kesyon LGBTQ jèn ak granmoun nan Delaware.

Ki sa ki alimante nou
Nou kwè ke ekite ak alye enpòtan pou kominote LGBTQ+ nou an. Nou kwè nan misyon pataje pou amelyore lavi tout Delawareans ki idantifye kòm LGBTQ+.

Kijan Nou Enpak
United Way of Delaware se kolòn vètebral pou yon espas ki an sekirite pou lidè LGBTQ+ yo rasanble, ide, kolabore, planifye, epi mennen enpak sou kominote nou an.

Ki sa nou ofri
Konsèy PRIDE yo sipòte òganizasyon LGBTQ+ nan travay yo pou fè Delaware yon pi bon kote pou moun LGBTQ+ yo viv, travay ak jwe:

Konsèy PRIDE

La Konsèy PRIDE konsantre se òganize resous kominotè yo enkli òganizasyon antrepriz, edikasyon, sante, gouvènman ak relijye pou amelyore lavi madivin, masisi, bi-seksyèl, transganr, ak kesyon LGBTQ jèn ak granmoun nan Delaware.

Ki sa ki alimante nou
Nou kwè ke ekite ak alye enpòtan pou kominote LGBTQ+ nou an. Nou kwè nan misyon pataje pou amelyore lavi tout Delawareans ki idantifye kòm LGBTQ+.

Kijan Nou Enpak
United Way of Delaware se kolòn vètebral pou yon espas ki an sekirite pou lidè LGBTQ+ yo rasanble, ide, kolabore, planifye, epi mennen enpak sou kominote nou an.

Ki sa nou ofri
Konsèy PRIDE yo sipòte òganizasyon LGBTQ+ nan travay yo pou fè Delaware yon pi bon kote pou moun LGBTQ+ yo viv, travay ak jwe:

Planifikasyon ak Ranmase Fon

Ekip Lidèchip Konsèy PRIDE a bay gidans ak direksyon jeneral nan planifikasyon, ansanm ak ranmase ak difize finansman. Ekip Lidèchip la tou planifye epi egzekite Evènman Siyati Konsèy PRIDE yo.

Fòmasyon ak Atelye GSA

Nou Komite Sipò Gender Sexuality Alliance (GSA). dirije kolaborasyon nou ak GSA atravè eta a. Komite GSA kreye fòmasyon epi òganize atelye kominotè pou sipòte dirijan GSA ak elèv yo.

ERG Sipò ak Kolaborasyon

Nou Komite Sipò Gwoup Resous Anplwaye (ERG). dirije Konsèy PRIDE an kolaborasyon ak LBGTQ+ ERG nan biznis ak òganizasyon atravè eta a. Komite Sipò ERG kreye fòmasyon epi òganize atelye pratik pou sipòte ekip ERG yo.

Evènman siyati
 • PRIDE Somè GSA anti-entimidasyon
 • Fyète OutFest
 • Lòt pwojè ki gen enpak ki fè Delaware pi ekitab pou moun LBGTQ+ yo
Li plis sou Konsèy Fyète

Misyon Konsèy PRIDE se òganize resous kominotè yo enkli òganizasyon antrepriz, edikasyon, sante, gouvènman ak relijye pou amelyore lavi madivin, masisi, bi-seksyèl, transganr, ak kesyon LGBTQ jèn ak granmoun nan Delaware. Antre nan nou Gwoup Facebook jodi a.

Pou sipòte finansyèman inisyativ pou kominote LGBTQ la itilize kòd deziyasyon UWDE #538 oswa klike sou "Bay".

Gwoup la ap abòde defi inik kominote LGBTQ la ap fè fas ak respè ekite ak enklizyon nan lekòl nou yo, sistèm swen sante ak espas travay la.

 • Jèn LGBTQ gen prèske de fwa plis chans pase jèn ki pa LGBTQ pou rapòte ke yo pa gen yon granmoun pou pale ak pwoblèm pèsonèl.
 • Paran, pwofesè, zanmi ak moun ki gen enterè nan kominote a souvan santi yo pa prepare pou sipòte jèn LGBTQ yo
 • Adilt LGBTQ ka fè fas a risk sante inik, men kominote medikal la pa toujou satisfè bezwen yo
 • Adilt LGBTQ yo ka fè fas ak diskriminasyon nan espas travay la epi yo bezwen kapab pote tout pwòp tèt yo nan travay

Objektif prensipal Konsèy PRIDE se amelyore eksperyans lekòl la ak rezilta edikasyon pou jèn LGBTQ yo epi ogmante kantite jèn LGBTQ ak adilt ki an sante epi evite konpòtman ki riske.

Pou adrese kèk nan pwoblèm sa yo, Konsèy PRIDE konsantre sou:

PRIDE pou Jèn

 • Fòme ak amelyore alyans Gay-Straight (GSA) nan lekòl presegondè ak segondè atravè Delaware pou bay yon sistèm sipò enpòtan pou jèn LGBTQ.
 • Ankouraje yon pwogram konseye atravè Big Brothers Big Sisters of Delaware
 • Oganize yon Summit Anyèl Anti-Blying/Gay Straight Alliance nan tout eta a
 • Bay fòmasyon ABCs of LGBTQ Youth "konpetans kiltirèl" pou pwofesè ak anplwaye lekòl presegondè ak segondè; ak ajans patnè United Way Delaware ki bay timoun, jèn ak fanmi yo konsèy sou sante konpòtmantal.
Planifikasyon ak Ranmase Fon

Ekip Lidèchip Konsèy PRIDE a bay gidans ak direksyon jeneral nan planifikasyon, ansanm ak ranmase ak difize finansman. Ekip Lidèchip la tou planifye epi egzekite Evènman Siyati Konsèy PRIDE yo.

Fòmasyon ak Atelye GSA

Nou Komite Sipò Gender Sexuality Alliance (GSA). dirije kolaborasyon nou ak GSA atravè eta a. Komite GSA kreye fòmasyon epi òganize atelye kominotè pou sipòte dirijan GSA ak elèv yo.

ERG Sipò ak Kolaborasyon

Nou Komite Sipò Gwoup Resous Anplwaye (ERG). dirije Konsèy PRIDE an kolaborasyon ak LBGTQ+ ERG nan biznis ak òganizasyon atravè eta a. Komite Sipò ERG kreye fòmasyon epi òganize atelye pratik pou sipòte ekip ERG yo.

Evènman siyati
 • PRIDE Somè GSA anti-entimidasyon
 • Fyète OutFest
 • Lòt pwojè ki gen enpak ki fè Delaware pi ekitab pou moun LBGTQ+ yo
Plis sou Konsèy Fyète

Misyon Konsèy PRIDE se òganize resous kominotè yo enkli òganizasyon antrepriz, edikasyon, sante, gouvènman ak relijye pou amelyore lavi madivin, masisi, bi-seksyèl, transganr, ak kesyon LGBTQ jèn ak granmoun nan Delaware. Antre nan nou Gwoup Facebook jodi a.

Pou sipòte finansyèman inisyativ pou kominote LGBTQ la itilize kòd deziyasyon UWDE #538 oswa klike sou "Bay".

Gwoup la ap abòde defi inik kominote LGBTQ la ap fè fas ak respè ekite ak enklizyon nan lekòl nou yo, sistèm swen sante ak espas travay la.

 • Jèn LGBTQ gen prèske de fwa plis chans pase jèn ki pa LGBTQ pou rapòte ke yo pa gen yon granmoun pou pale ak pwoblèm pèsonèl.
 • Paran, pwofesè, zanmi ak moun ki gen enterè nan kominote a souvan santi yo pa prepare pou sipòte jèn LGBTQ yo
 • Adilt LGBTQ ka fè fas a risk sante inik, men kominote medikal la pa toujou satisfè bezwen yo
 • Adilt LGBTQ yo ka fè fas ak diskriminasyon nan espas travay la epi yo bezwen kapab pote tout pwòp tèt yo nan travay

Objektif prensipal Konsèy PRIDE se amelyore eksperyans lekòl la ak rezilta edikasyon pou jèn LGBTQ yo epi ogmante kantite jèn LGBTQ ak adilt ki an sante epi evite konpòtman ki riske.

Pou adrese kèk nan pwoblèm sa yo, Konsèy PRIDE konsantre sou:

PRIDE pou Jèn

 • Fòme ak amelyore alyans Gay-Straight (GSA) nan lekòl presegondè ak segondè atravè Delaware pou bay yon sistèm sipò enpòtan pou jèn LGBTQ.
 • Ankouraje yon pwogram konseye atravè Big Brothers Big Sisters of Delaware
 • Oganize yon Summit Anyèl Anti-Blying/Gay Straight Alliance nan tout eta a
 • Bay fòmasyon ABCs of LGBTQ Youth "konpetans kiltirèl" pou pwofesè ak anplwaye lekòl presegondè ak segondè; ak ajans patnè United Way Delaware ki bay timoun, jèn ak fanmi yo konsèy sou sante konpòtmantal.
United Way of Delaware PRIDE Council Volonteers
Antre nan Konsèy PRIDE

Si w pasyone pou w abòde defi kominote LGBTQ+ la ap fè fas ak defann tretman jis pou tout moun nan lekòl nou yo, nan sistèm swen sante nou yo ak nan espas travay la, alò antre nan Konsèy PRIDE nou an. Men kèk fason pou patisipe:

 • Komite Sipò Gwoup Resous Anplwaye (ERG) – Dirije Konsèy PRIDE nan travay nou pou konekte ak patenarya ak LBGTQ+ ERG nan biznis ak òganizasyon atravè eta a.
 • Komite Sipò Gender Sexuality Alliance (GSA) – Dirije Konsèy PRIDE nan travay nou pou rasanble ak kolabore ak GSA atravè eta a.
 • Ekip Lidèchip laEkip Lidèchip Konsèy PRIDE la inisye nouvo manm chak 24 mwa.

Si w ta renmen rantre nan youn nan komite nou yo oswa yo konsidere w pou yon pozisyon lidèchip, tanpri ranpli aplikasyon an.

PRAN KONTAK

Tierra Fair - United Way nan Delaware
Fwa Tierra

Lidè nan Konsèy PRIDE

RESOUS LGBTQ+

Evènman k ap vini yo

United Way of Delaware PRIDE Council Volonteers
Antre nan Konsèy PRIDE

Si w pasyone pou w abòde defi kominote LGBTQ+ la ap fè fas ak defann tretman jis pou tout moun nan lekòl nou yo, nan sistèm swen sante nou yo ak nan espas travay la, alò antre nan Konsèy PRIDE nou an. Men kèk fason pou patisipe:

 • Komite Sipò Gwoup Resous Anplwaye (ERG) – Dirije Konsèy PRIDE nan travay nou pou konekte ak patenarya ak LBGTQ+ ERG nan biznis ak òganizasyon atravè eta a.
 • Komite Sipò Gender Sexuality Alliance (GSA) – Dirije Konsèy PRIDE nan travay nou pou rasanble ak kolabore ak GSA atravè eta a.
 • Ekip Lidèchip laEkip Lidèchip Konsèy PRIDE la inisye nouvo manm chak 24 mwa.

Si w ta renmen rantre nan youn nan komite nou yo oswa pou w konsidere w pou yon pozisyon lidèchip, tanpri ranpli aplikasyon an.

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.