Salem County (NJ)

Konte Salem

NEW JERSEY

Konekte ak nou pa Delaware Memorial Bridge, Salem County (NJ) se nouvo adisyon nan fanmi UWDE nou an. Tankou Delaware, Salem County se kay moun ak fanmi ki pafwa, lite pou siviv. Nan United Way of Delaware, misyon nou se ede fè Salem County (NJ) yon pi bon kote pou tout moun. Pou asire opòtinite egziste pou tout moun, kèlkeswa kote yo rete.

kat jeyografik nan Salem County NJ
Michelle Taylor, Prezidan ak Direktè Jeneral - United Way of Delaware

“United Way of Delaware ap sèvi moun nan Delaware depi plis pase 75 ane, epi nou kontan anpil pou n ap pote menm nivo sèvis, pasyon, ak kè nou bay moun nan Salem County.”

Michelle A. Taylor

Prezidan & CEO, United Way nan Delaware

UNITED WAY OF DELAWARE

Nan konte Salem (NJ)

Salem County, NJ te rantre nan zòn sèvis United Way of Delaware (UWDE) an 2017. Depi lè sa a, anpil moun te rantre nan batay nan Salem County. Pou mennen misyon an pi devan ekip nou an konsantre sou kat priyorite sa yo:

  1. Kontinye kiltive relasyon travay transparan ak ajans patnè yo
  2. Analize sèvis sosyal pou adrese bezwen lokal yo
  3. Swiv relasyon ki egziste deja UWDE pou benefisye ajans Salem County yo
  4. Egzekite kanpay pou ranmase lajan sèlman pou Salem County.

LI PIPLIS

An 2018, Konsèy Administrasyon UWDE te apwouve etablisman Komite Konsiltatif Konte Salem. Ak komite a an plas, biznis Salem County ak lidè sivik yo ap gide devlopman mak United Way kote y ap viv la. Nou rekonesan pou jenewozite w ak sipò w kontinye. Akòz angajman w, plis fanmi pral konekte ak sèvis ijans yo bezwen yo, plis timoun ap devlope yon lanmou pou lekti pou tout lavi, epi plis jèn ap briye nan lekòl ak nan travay. 

Michelle Taylor ak Anplwaye UWDE ap poze pou yon foto gwoup pandan y ap sèvi nan Salem County (NJ)
DELAWARE 211 LOGO

Si oumenm oswa yon moun ou konnen pa gen manje, yon kote pou w rete, oswa si w bezwen lòt sèvis esansyèl, tanpri kontakte Delaware 211. Ekip espesyalis sipò k ap pran swen nou an kanpe la pou ede.

Rele 2-1-1 soti nan telefòn ou oswa tèks kòd postal ou pou 898-211 pou pale ak yon moun ki ka ede.

FAQ UWDE/SALEM COUNTY (NJ).

Gade pi ba a pou w aprann plis sou relasyon United Way of Delaware ak Salem County (NJ).

Kisa prezans United Way of Delaware vle di pou donatè Salem County ak moun ki pa fè pwofi?

United Way of Delaware byen pozisyone pou sèvi kominote ak donatè Salem County yo.

Èske United Way of Delaware te “pran kontwòl” United Way of Salem County?

United Way of Delaware PA te “pran kontwòl” òganizasyon an te rele ansyen United Way of Salem County, ni United Way of Delaware pa gen okenn kontwòl oswa responsablite pou okenn nan byen oswa responsablite òganizasyon sa a. United Way of Delaware te elaji teritwa li a pou l enkli Salem County epi li kontinye bati relasyon ak òganizasyon kominotè, kòporasyon, ak donatè endividyèl pou ede vwazen nan kominote a. Wòl United Way of Delaware nan Konte Salem se travay ak Komite Konsiltatif Konte Salem pou fè operasyon pou ranmase lajan nan Konte Salem epi dirije lajan bay patnè ajans san bi likratif yo, ak òganizasyon donatè ki deziyen san bi likratif sèlman nan Salem County. Tout lajan ki te rasanble pou Salem County rete nan Salem County.

Ki lè United Way of Delaware te kòmanse travay li nan Konte Salem?

United Way of Delaware te gen lisans pa United Way Worldwide nan dat 19 septanm 2018, pou sèvi/demande nan Salem County, NJ. Manb United Way of Salem County te sispann nan moman sa a.

Poukisa United Way of Salem County pa yon manm ankò?

United Way of Salem County pa ranpli kondisyon pou manm United Way Worldwide ankò.

Èske w konnen nenpòt rezon ki fè youn nan chapit New Jersey yo pa t pran kontwòl United Way of Salem County?

Zòn sèvis United Way yo aliyen ak kòd postal, modèl lavi/travay, ak kapasite òganizasyonèl, pa nesesèman fwontyè eta yo. Genyen siyifikatif modèl lavi/travay ki konekte Delaware ak Salem County ak United Way of Delaware gen kapasite ak dosye track pou bay sèvis apwopriye nan Salem County.

Èske gen yon kanpay donatè "tradisyonèl" nan Salem County pou moun kontribye nan United Way? Èske gen garanti ke fon donatè deziyen yo ale nan òganizasyon ki pa pou pwofi yo?

Wi, depi 2018, United Way of Delaware te jere yon kanpay pou ranmase lajan nan Salem County. Tout lajan ki te rasanble nan Salem County pral distribye bay patnè ki pa fè pwofi nan Salem County. Lajan sa yo pral distribye pa Komite Konsiltatif Konte Salem, ki gen prensipal fonksyon se egzekite alontèm United Way pou ranmase lajan ak alokasyon estrateji nan Salem County.

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.