Reviv Vilaj la

Se responsablite nou pou asire timoun nou yo jwenn yon bon kalite edikasyon. Pandan ke United Way of Delaware konsantre sou bezwen akademik tout timoun nou yo, inisyativ kominote Afriken-Ameriken li a: Reviv Vilaj la espesyalman adrese defi inik pou jèn gason Afriken-Ameriken nan kominote nou an.

An 2014, ansyen Prezidan Barack Obama te etabli Task Force My Brother's Keeper (MBK) nan nivo federal. MBK Task Force te konsantre sou fèmen epi elimine twou vid ki genyen nan opòtinite ti gason ak jèn gason koulè yo te fè fas a pou ke tout jèn yo gen chans rive nan tout potansyèl yo.

Reviv Vilaj la te idantifye kat objektif prensipal yo pou adrese diferans akademik ki genyen nan kominote espesifik yo epi li travay pou ogmante sa ki annapre yo:

Reviv Vilaj la

Se responsablite nou pou asire timoun nou yo jwenn yon bon kalite edikasyon. Pandan ke United Way of Delaware konsantre sou bezwen akademik tout timoun nou yo, inisyativ kominote Afriken-Ameriken li a: Reviv Vilaj la espesyalman adrese defi inik pou jèn gason Afriken-Ameriken nan kominote nou an.

An 2014, ansyen Prezidan Barack Obama te etabli Task Force My Brother's Keeper (MBK) nan nivo federal. MBK Task Force te konsantre sou fèmen epi elimine twou vid ki genyen nan opòtinite ti gason ak jèn gason koulè yo te fè fas a pou ke tout jèn yo gen chans rive nan tout potansyèl yo.

Reviv Vilaj la te idantifye kat objektif prensipal yo pou adrese diferans akademik yo nan kominote espesifik yo epi li ap travay pou ogmante sa ki annapre yo:

Revive Vilaj la - United Way of Delaware
Preparasyon Elèv

Nou pran angajman pou ede elèv yo rankontre jalons devlopman yo. Sa kòmanse lè w asire timoun yo antre nan jadendanfan alè epi yo pare pou aprann epi kominike kòmsadwa avèk lòt moun.

Lekti nan nivo klas yo

Pandan timoun yo vin pi gran, siksè akademik depann anpil de konpetans nan lekti. Se poutèt sa nou konsantre sou asire chak jèn ti gason Afriken-Ameriken nan Delaware ak Salem County ap li nan nivo klas 3yèm ane.

Pwomosyon siksè

Edikasyon se yon vwayaj ki dire tout lavi. Pou jèn nou yo, kenbe yo eksite pou aprann se pi bon fason pou kenbe momantòm epi kenbe yo sou wout pou yon tranzisyon san pwoblèm nan lekòl presegondè.

Gradyasyon alè

Chif yo pa bay manti. Timoun ki gradye nan lekòl segondè alè fè plis lajan epi jwenn mwens pwoblèm pase timoun ki pa fè sa. Asire w ke jèn gason Afriken-Ameriken yo mache atravè sèn nan alè, ouvri chemen pou yo pouswiv kolèj oswa kòmanse yon karyè.

Preparasyon Elèv

Nou pran angajman pou ede elèv yo rankontre jalons devlopman yo. Sa kòmanse lè w asire timoun yo antre nan jadendanfan alè epi yo pare pou aprann epi kominike kòmsadwa avèk lòt moun.

Lekti nan nivo klas yo

Pandan timoun yo vin pi gran, siksè akademik depann anpil de konpetans nan lekti. Se poutèt sa nou konsantre sou asire chak jèn ti gason Afriken-Ameriken nan Delaware ak Salem County ap li nan nivo klas 3yèm ane.

Pwomosyon siksè

Edikasyon se yon vwayaj ki dire tout lavi. Pou jèn nou yo, kenbe yo eksite pou aprann se pi bon fason pou kenbe momantòm epi kenbe yo sou wout pou yon tranzisyon san pwoblèm nan lekòl presegondè.

Gradyasyon alè

Chif yo pa bay manti. Timoun ki gradye nan lekòl segondè alè fè plis lajan epi jwenn mwens pwoblèm pase timoun ki pa fè sa. Asire w ke jèn gason Afriken-Ameriken yo mache atravè sèn nan alè, ouvri chemen pou yo pouswiv kolèj oswa kòmanse yon karyè.

Misyon, Vizyon & Objektif

Misyon United Way of Delaware's Revive the Village se amelyore siksè akademik jèn gason Afriken-Ameriken nan Delaware depi nesans rive nan gradyasyon ak pi lwen. Nou fè sa nan mobilize pouvwa kolektif kominote Delaware a. Misyon sa a reyalize nan kreye yon sans ijans nan kominote a ke sitiyasyon an pa akseptab. Bay jèn nou yo sa yo merite, sa mande yon "vilaj." Yon sèl moun, òganizasyon, oswa ajans gouvènman an pa ka rezoud pwoblèm sa yo pou kont li. Men, ansanm, nou ka kreye yon Delaware kote tout jèn gason Afriken-Ameriken reyalize pi gwo potansyèl imen yo epi devlope vin manm kontribisyon nan kominote nou yo.

Nwayo RTV Komite
 • Etap Devlopman yo ak Preparasyon pou Jadendanfan
 • Lekti nan nivo klas bonè
 • Pwomosyon klas alè ak tranzisyon nan lekòl mwayen
 •  Gradyasyon nan lekòl segondè ak preparasyon pou kolèj/karyè

 • Mezi done ak rezilta yo

 • Angajman ak Defans Kominote

Misyon, Vizyon & Objektif

Misyon United Way of Delaware's Revive the Village se amelyore siksè akademik jèn gason Afriken-Ameriken nan Delaware depi nesans rive nan gradyasyon ak pi lwen. Nou fè sa nan mobilize pouvwa kolektif kominote Delaware a. Misyon sa a reyalize nan kreye yon sans ijans nan kominote a ke sitiyasyon an pa akseptab. Bay jèn nou yo sa yo merite, sa mande yon "vilaj." Yon sèl moun, òganizasyon, oswa ajans gouvènman an pa ka rezoud pwoblèm sa yo pou kont li. Men, ansanm, nou ka kreye yon Delaware kote tout jèn gason Afriken-Ameriken reyalize pi gwo potansyèl imen yo epi devlope vin manm kontribisyon nan kominote nou yo.

Nwayo RTV Komite
 • Etap Devlopman yo ak Preparasyon pou Jadendanfan
 • Lekti nan nivo klas bonè
 • Pwomosyon klas alè ak tranzisyon nan lekòl mwayen
 •  Gradyasyon nan lekòl segondè ak preparasyon pou kolèj/karyè

 • Mezi done ak rezilta yo

 • Angajman ak Defans Kominote

RETE KONEKTE AK KOMINOTE!

Tande istwa ki fè Premye Eta a yon kote espesyal. Enskri epi w ap resevwa nouvèl, evènman, ak opòtinite ki ede konstwi yon pi bon avni pou tout moun.